പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Wednesday, September 22, 2010

ഫിലിം ഫെസ്റിവല്‍മങ്കട സബ്ജില്ല അധ്യാപക ശാക്തികരണ പരിപാടിയിലെ ഫിലിം ഫെസ്റിവല്‍ കുട്ടികളുടെ ഫിലിം ഫെസ്റിവലില്‍ (2009 ) മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുമാരി ദൃശ്യാ രാജ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു  

No comments:

Post a Comment