പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Wednesday, September 15, 2010

സമഗ്രാസൂത്രണം

എട്ടാം ക്ലാസിലെ ബേസിക് ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാം യുണിറ്റ് [വെളിച്ചത്തിനെന്തൊരു വെളിച്ചം] യുണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണം കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക   

1 comment: