പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Thursday, September 2, 2010

ഫറോക്ക് ഗണപത് ഹൈസ്കൂള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്

 ഫറോക്ക് ഗണപത് ഹൈസ്കൂള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ് കാണുന്നതിനായി  ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക http://www.scribd.com/doc/36800158/News-Paper-Work

1 comment: