പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Saturday, July 2, 2011

ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരം

 
എട്ടാം ക്ലാസിലെ പച്ചപ്പുകള്‍ തേടി എന്ന യുണിട്ടിലെ  ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരം എന്ന കഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ലഘു ചിത്രം

No comments:

Post a Comment