പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Tuesday, July 19, 2011

മാധ്യമങ്ങളിലെ മലയാളം

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക വായനക്കു നല്കാവുന്ന വായനാ സാമഗ്രികള്‍ക്കായി ഇവിടെ ഞെക്കുക

ശേഖരിച്ചത് 
ശ്രീ. റസാഖ് മാലോറം

No comments:

Post a Comment