പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Saturday, July 2, 2011

ഞങ്ങള്‍ പെണ്ണുങ്ങള്‍

പത്താം ക്ലാസിലെ കേരള പഠാവലി മലയാളം രണ്ടാം യുനിട്ടിനു പ്രവേശകമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അവതരണം 

    


തയ്യാറാക്കിയത് അഹമ്മദ്‌ ശരീഫ് കുരിക്കള്‍ കാസര്‍ഗോഡ്‌

No comments:

Post a Comment